پایان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده | فایل بانک

پایان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

دسته بندی : /

doc
10,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا + فایل پاورپوینت
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۰۲ صفحه

توضیحات

چکیده ای از پایان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

همراه با فایل پاورپوینت

تقاضای تحت رتبه بندی از کاربردی ترین تقاضا بر اساس نیاز کاربران می باشد، مهمترین مسئله در اجرای این تقاضاها در سیستم های توزیع شده، ارسال اطلاعات مورد نیاز تقاضا و بالطبع حداقل زمان اجرا می باشد، برای این منظور از روشهای بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی استفاده می شود. در اجرای یک تقاضا، هزینه برترین عمل، عمل اتصال بین رابطه ها می باشد به همین دلیل در این تحقیق ابتدا اندازه مورد نیاز رابطه ها را بر اساس K جواب بهتر، به صورت ساسله مراتبی و طبق درخت چپ ژرف برای عمل اتصال تعیین می نماییم، سپس اطلاعات محدود شده را به سیستمی ارسال می کنیم که هزینه ارسال کمینه گردد و در سیستم مقصد اعمال نهایی برای بدست آوردن K جواب بهتر را بر اساس دو استراتژی پیاده سازی کردیم، در استراتژی اول، پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز رابطه های محدود شده، عمل اتصال بین رابطه ها را بر اساس ترتیب تعیین شده انجام می دهیم و در نهایت K جواب بهتر را بدست می آوریم. در استراتژی دوم پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز، مسئله بهینه سازی را به جستجوی آگاهانه تبدیل کرده و بر اساس ساختار درخت B+ ایجاد شده طبق رابطه های محدود شده، K جواب بهتر را بدست می آوریم. یک پایگاه داده واقعی در نظر گرفتیم و این دو روش را با روش سنتی بدون بهینه سازی و روش طبق جستجوی آگاهانه A* بیان شده در  [۳۱]مقایسه کردیم که براساس نتایج بدست آمده، به طور متوسط دو روش پیشنهادی زمانیکه میزان K در حدود ۲۰ درصد کل جوابها باشد دارای هزینه کمتری نسبت به روش سنتی و روش طبق جستجوی آگاهانه A* [31] می باشد، در ضمن بر اساس مقدار K، هزینه ارسال اطلاعات نیز از ۱۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

بهینه سازی تقاضا[۱] یکی از مسائل مهم در سیستمهای مدیریت پایگاه داده می باشد. در سالهای اخیر بهینه سازی تقاضا از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که به تفصیل در فصل ۲ بیان شده است. مقوله ای که مورد بررسی قرار دادیم بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی[۲] می باشد که برای بدست آوردن  Kجواب بهتر[۳] در یک تقاضا است که K توسط تقاضا تعیین می شود.

پدیدار شدن برنامه های کاربردی که وابسته به تقاضاهای رتبه بندی هستند، پشتیبانی کارای تقاضاهای رتبه بندی را در سیستم های مدیریت پایگاه داده در دنیای واقعی طلب می کنند.  پشتیبانی تقاضاهای رتبه بندی به سیستم های پایگاه داده توانایی پاسخ دادن کارا به تقاضاهای بازیابی اطلاعات را  می دهد.

در سالهای اخیر، ترکیب مزایای سیستم های بازیابی اطلاعات و پایگاه داده یک هدف اصلی برای خیلی از محققان بوده است. سیستم های پایگاه داده، مدیریت داده را با جامعیت قوی و تضمین سازگاری فراهم می آورند. از طرف دیگر سیستم های بازیابی اطلاعات مکانیزم هایی برای بازیابی کارا و رتبه بندی فازی که برای کاربر مطلوب است، فراهم می نمایند.

موضوع مهم در این زمینه تعیین اندازه مورد نیاز ورودی ها در N رابطه برای پاسخگویی به تقاضای تحت رتبه بندی می باشد تا بدین وسیله بتوان K جواب بهتر مورد نظر را بدست آورد. درمجتمع سازی اطلاعات در مقیاس بالا، انتخاب جوابهای رتبه بندی K جواب بهتر ازچندین منبع خیلی حیاتی می باشد و در کمینه کردن هزینه انتقال نقش اساسی دارد. زیرا هر چه اندازه رابطه ها کوچکتر باشد، هزینه کمتری برای انتقال صرف می گردد. علاوه براین انتخاب روش مناسب برای تعیین اندازه ورودی مورد نیاز رابطه ها  تاثیر چشم گیری در هزینه کل پردازش دارد بر اساس این مزیت روشهای مختلفی برای بهینه سازی تحت رتبه بندی ارائه شده است که مهمترین آنها را در فصل ۲ مورد بررسی قرار دادیم. روشهای بیان شده در زمینه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی غالبا در مقوله سیستمهای شخصی بیان شده اند، در حالیکه کاربرد عملی این تقاضاها در سیستمهای تحت وب و توزیع شده می باشد. بر این اساس تصمیم گرفتیم این روشها را برای سیستم توزیع شده[۴] بسط دهیم.

۱- تشریح مسئله

هنگامیکه یک تقاضا تحت رتبه بندی داریم که هدف بدست آوردن K جواب بهترمی باشد، در این حالت به تمامی رکورد های جدول نیاز نداریم، بر اساس مقدار K تعدادی از رکوردها در رابطه ها که امتیاز کمی دارند در نتیجه نهایی نقشی ندارند و بهتر است آنها هرس شوند و برای محاسبات و انتقال اطلاعات زمانی را برای این رکوردها تلف نکنیم. ابتدا تعریفی از یک تقاضای تحت رتبه بندی را در زیر بیان        می کنیم.

در تقاضای تحت رتبه بندی، تقاضا بر روی M  صفت A۱، A۲، … ، AN  و N رابطه به صورت R۱، R۲، … ، RN تعریف می شود که هر  Ai(i=1:M) متعلق به یک رابطه Rj (j=1:N)     می باشد. هر یک از صفتها نسبت به نوع شان دارای دامنه خاصی می باشند. R۱، R۲، … ، RN در M سیستم به صورت توزیع شده قرار دارند به صورتیکه هر رابطه به طور کامل بر روی یک سیستم قرار دارد. به عبارت دیگر عمل قسمت بندی[۵] بر روی رابطه ها را در پایگاه توزیع شده بین سیستمها را در این تحقیق نداریم.

 با توجه به تقاضا یکسری از صفتهای این رابطه ها برای عمل پرتو[۶] بکار می روند که به عنوان صفتهایی می باشند که در رکوردهای حاصل مورد استفاده قرار می گیرند. یکسری از صفتهای این رابطه ها برای عمل انتخاب[۷] بکار می روند که در واقع شرط های منطقی هستند که بر روی رکوردهای رابطه ها اعمال می شوند و رکودهایی دارای این محدودیتها می باشند می توانند برای مراحل بعدی مورد استفاده قرار بگیرند. برخی از صفتها برای عمل اتصال مورد استفاده قرار می گیرد، هنگامیکه چند رابطه داریم برای اینکه عمل اتصال بین آنها را بر قرار کنیم، می بایست صفتهای اتصال را برای هر یک از روابط تعیین نماییم. اگر برای دو رابطه Ri و Rj صفتی برای اتصال وجود نداشته باشد، SQL به جای عمل اتصال، ضرب دکارتی را بین این دو رابطه انجام  می دهد. در تقاضا ها ی تحت رتبه بندی بخشی برای رتبه بندی داریم که برخی از صفتهای رابطه ها به صورت یک عبارت رتبه بندی بیان می شود که به آن تابع رتبه بندی گفته می شود.

تابع رتبه بندی f به صورت ترکیبی از M صفت تشکیل شده است که درآن MM می باشد. فرضی که برای تابع رتبه بندی f داریم این است که تغییرات تابع رتبه بندی نسبت به کل رابطه ها یکنواخت باشد. البته در تابع رتبه بندی  مورد نظر تغییرات تابع نسبت به هر رابطه می تواند غیر یکنواخت باشد علاوه براین در تقاضاها ی تحت رتبه بندی تعداد جوابهای مطلوب نیز تعیین می شود که همان K جواب بهتر می باشد. نمونه ای از یک تقاضای تحت رتبه بندی در مثال ۱ بیان شده است.

[۱] Query Optimization

[۲]  Rank aware Query

[۳] TOP K

[۴]  Distributed Systems

[۵] Partitioning

[۶]  Projection

[۷]  Restriction (Selection)

فهرست مطالب و فهرست شکلها
فصل اول: مقدمه۱
۱: تشریح مسئله ۳
۲: چالشها ۵
فصل دوم: مفاهیم اولیه و کار های پیشین ۶
۱: پردازش تقاضا ۷
۱-۱ : تجزیه تقاضا ۷
۱-۲ : بهینه سازی تقاضا ۷
۱-۳ : اجرای تقاضا۸
۲ : روشهای بهینه سازی تقاضا ۹
۳ : تقاضای تحت رتبه ‌بندی ۱۱
۴ : کارهای پیشین ۱۲
۴-۱ : یک دستاورد مبتنی بر هرس کردن برای پشتیبانی اتصال تقاضاها یی با K جواب بهتر ۱۲
۴-۱-۱: مساله مورد بررسی ۱۲
۴-۱-۲: معماری کلی روش ۱۴
۴-۲ : بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی ۱۵
۴-۲-۱: رتبه بندی تجمعی ۱۶
۴-۲-۲: عملگرهای تقاضای اتصال رتبه بندی ۱۶
۴-۲-۳: بهینه سازی تقاضا بر پایه هزینه ۱۷
۴-۲-۴: طرح شمارش با استفاده از برنامه نویسی پویا ۱۷
۴-۲-۵: توسعه فضای شمارشی ۱۸
۴-۲-۶: طرح های هرس ۱۹
۴-۳ : بهینه سازی تطبیقی تقاضا های تحت رتبه بندی در پایگاه داده های رابطه ای ۲۲
۴-۳-۱: اجرای تطبیقی تقاضای رتبه‌بندی ۲۳
۴-۳-۲: اصلاح و استفاده‌ی مجدد طرح‌های رتبه‌بندی ۲۳
۴-۳-۳: تغییر طرح بر اساس بهینه‌ساز: ۲۵
۴-۳-۴: شیوه طرح اکتشافی تغییر برای تاخیرهای غیرمنتظره ۲۵
۴-۴ : بهینه سازی تقاضای محدود شده بهK 26
۴-۴-۱: استنتاج فضای وضعیت ایندکس ۲۸
۴-۴-۲: وضعیت هدف ۲۹
۴-۴-۳: الگوریتم *OPT 32
فصل سوم: روش پیشنهادی ۳۴
۱: بیان برخی از نقصهای کارهای پیشین ۳۵
۲: تجزیه کننده تقاضا ۳۶
۳: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز ۳۷
۳-۱: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها ۳۸
۳-۱-۱: ساختار کلی الگوریتم ۴۰
۳-۲: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم متمرکز با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه ۴۸
۴: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده ۵۷
۴-۱: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده مبتنی بر هرس کردن ورودی رابطه ها ۶۱
۴-۲: بهینه سازی تقاضای تحت رتبه بندی در سیستم توزیع شده با الهام گرفتن از جستجوی آگاهانه۷۲
فصل چهارم: پیاده سازی و آزمایشها ۷۴
۱: پیاده سازی های انجام شده ۷۵
۲: پایگاه داده های نمونه ۷۷
۳: پارامترهای مورد نظر برای مقایسه روشها ۷۹
۴: آزمایشهای انجام شده ۸۰
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها ۹۱
۱: نتایج ۹۲
۲: پیشنهادها ۹۲
مراجع ۹۴

۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برو بالا