در مورد لیست مشاغل سوالی دارید؟ با مدیریت سایت تماس بگیرید: 09157656015

پایان نامه بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تأکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی

دسته بندی : /

doc
64 بازدید
14,500 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۵۳ صفحه

توضیحات

فهرست مطالب

    فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله:
اهمیت موضوع:
انگیزه تحقیق:
اهداف تحقیق:
سوالات تحقیق:
فرضیات تحقیق:
قلمرو تحقیق:
روش تحقیق:
مشکلات و محدودیت های تحقیق:
    فصل دوم : مبانی نظری
مقدمه:
پیشینه تحقیق:
ادبیات تحقیق:
هیدرولوژی:
اطلاعات مورد نیاز در علم هیدرولوژی
سیل:
بارش:
تبخیر:
تبخیر و تعرق بالقوه به روش بلانی کریدل:
رواناب:
حوضه آبخیز :
ژئومورفولوژی:
اهمیت ژئومورفولوژی حوضه های آبخیز:
علوم ذیر بط در مطالعات ژئومورفولوژی:
.۱- زمین شناسی:
۲- اقلیم شناسی:
۳- خاک شناسی:
۴- پوشش گیاهی :
۵- سنجش از دور:
۶- شناخت فعالیتهای انسان در مطالعات ژئومورفولوژی:
هیدرو مورفولوژی:
مبانی نظری :
چرخه آب:
مساحت حوضه:
طول حوضه:
مرز حوضه:
شکل حوضه:
– ضریب گراویلیوس (رابطه شماره ۱)
– ضریب شکل هورتن: (رابطه شماره۲)
– ضریب شکل میلریا گردشدگی:(رابطه شماره۳)
– ضریب شکل شیوم: (رابطه شماره ۴)
مستطیل معادل: (رابطه شماره ۵)
شبکه هیدروگرافی:
تراکم شبکه رودخانه ای(نسبت تراکم )(رابطه
شماره۶)
نسبت انشعاب( رابطه شماره ۷)
شیب متوسط حوضه (رابطه شماره۸)
ارتفاع متوسط حوضه (رابطه شماره ۹)
پروفیل رودخانه
محاسبه شیب پروفیل رودخانه
الف)شیب ناخالص (رابطه شماره ۱۱)
Sشیب ناخالص رودخانه
ب)شیب متوسط وزنی(رابطه شماره ۱۲):
محاسبه زمان تمرکز
الف )روش برانسلی ویلیامز: (رابطه شماره ۱۲)
ب)روش کالیفرنیا( رابطه شماره ۱۴):
ج) روش چاو(رابطه شماره ۱۵):
د)روش کرپیچ رابطه شماره ۱۶)
ارتفاع رواناب
ضریب رواناب
روش برآورد سیلاب
برآورد رواناب با استفاده از روش scs
هیدروگراف حوضه
میزان بارندگی و ارتفاع ایستگاه ها رابطه شماره ۱۷)
طبقه بندی اقلیمی
۱- طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن (رابطه شماره۱۸)
۲- طبقه بندی اقلیمی به روش آمبرژه: (رابطه شماره ۱۹)
۳- طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن:(رابطه شماره ۲۰)
فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه
زمین شناسی منطقه
شرایط آب و هوا یی منطقه
خاک پوشش گیاهی منطقه
زمین شناسی عمومی منطقه:
مقدمه:
زمین شناسی عمومی منطقه
مختصری از زمین شناسی استان یزد
چینه شناسی و لیتولوژی
دوره ی ژوراسیک :
سازند گرانیت شیرکوه : ( gSh )
دوره کر تاسه
سازند سنگستان
عضو پایینی
عضو میانی :
عضو بالایی:
سازند تفت
-بخش پایینی:
-بخش میانی:
بخش بالایی:
رسو بات کواترنری (دوارن چهارم)
تراس های آبرفتی مرتفع :
رسوبات بستر رود خانه و دره یخچالی :
زمین شناسی ساختمانی
رفتار سنگ ها در مقابل هوازدگی و فرشایش
تکتونیک
کوهزایی سیمیرین پسین:
کوهزایی لارامی:
گسل :
گسل تفت :
گسل دره زنجیره :
گسل طزرجان-تفت:
شرایط آب و هوایی منطقه
جریانات هوایی موثر بر حوضه مورد مطالعه
توده هوای پرفشار سیبری:
توده هوای قاره­ای قطبی: CP
جریانات موسمی:
توده هوای قاره­ای حاره­ای:
موقعیت ایستگاه­های هواشناسی منطقه مورد مطالعه:
دما:
بارش:
توزیع زمانی و مکانی بارش:
شدت بارندگی:
بارندگی سالیانه:
الف) حدود تغییرات حقیقی بارندگی:
ب) انحراف معیار:
ج) ضریب تغییرات ( cv):
تغییرات بارندگی در حوضه رودخانه ده­بالا
حداکثر بارش محتمل (PMP) در حوضه آبخیز رودخانه ده­بالا:
منحنی آمبروترمیک:
تحلیل دیاگرام آمبروترمیک حوضه رودخانه ده­بالا:
دیاگرام آمبرومتریک حوضه رودخانه ده بالا
هاتیرگراف (Hythergraph):
رطوبت نسبی
باد:
یخبندان:
تبخیر:
تعیین نوع اقلیم حوضه:
تعیین اقلیم به روش دومارتن:
تعیین اقلیم به روش کوپن:
تعیین اقلیم به روش آمبرژه:
خاک های محدوده مورد مطالعه:
الف) کوه ها:
ب) واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار:
ج) آبرفت های رودخانه ای:
وضعیت پوشش گیاهی منطقه:
پوشش گیاهی مرتعی:
– تیپ گیاهی درمنه کوهی:
– تیپ درمنه کوهی- بادام کوهی:
– تیپ درمنه کوهی- شکر تیغال :
– تیپ جارو- درمنه:
– تیپ گیاهی گلاه میر حسن- چوبک:
تیپ گون- وارس:
درمنه کوهی- جاشیر:
– تیپ درمنه کوهی- چوبک:
– تیپ جارو- درمنه:
فصل چهارم : هیدرولوژی
ژئومورفولوژی
سیل خیزی
فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه
مقدمه:
ـ سطح و پیرامون حوضه:
ـ تراکم شبکه آبراهه­ها (تراکم زهکشی):
رده­بندی رودخانه:
نسبت انشعاب:
شکل حوضه:
ـ ضریب فشردگی (گراویلیوس):
ـ ضریب کشیدگی (روش هورتن):
ـ ضریب میلر:
– مستطیل معادل:
– ضریب شکل شیوم:
بررسی شیب در حوضه ده­بالا:
الف) میزان شیب حوضه:
محاسبه شیب متوسط حوضه:
ارتفاع حوضه:
منحنی هیپسومتری حوضه:
منحنی آلتی متری حوضه:
محاسبه ارتفاع متوسط حوضه:
پروفیل طولی رودخانه:
طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آن:
زمان تمرکز:
زمان تمرکز به روش برانسلی ویلیامز:
زمان تمرکز به روش کرپیچ:
زمان تمرکز به روش کالیفرنیا:
زمان تمرکز به روش چاو :
ارتباط بین ریزش­های موجود و هرزآب (رواناب)
دبی:
سیر ماهیانه دبی:
دبی حداکثر و حداقل:
دبی فصلی:
دبی سالانه:
رسم هیدروگراف سیل حوضه:
وضعیت منابع آب (سطحی و زیرزمینی):
۶٫رودخانه تنگ لابید
نوع ناهمواری ها:
۱)واحد کوهستان:
۲)واحد دشت سر:
پالئوژلومور فولوژی منطقه در دوران چهارم:
۱- عملکرد یخ و یخچال ها در حوضه ده بالا در زمان کواترنر :
۲- حد برف های دائمی در دوره های یخچالی و بین یخچالی در منطقه مورد مطالعه:
۳- تحلیل زبانه های یخی ، پیشروی و حدود آنها در تناوب دوره های سرد و گرم
علل تشکیل و گسترش یخچال ها در این ناحیه :
مناطق مرفوکللماتیک حوضه ده بالا در کواترنز و حال حاضر
تغیرات اقلیمی کاتاستروف در حوضه رود خانه ده بالا:
تغییرات اقلیمی تدریجی و منظم در منطقه:
پدیده‌ها و اشکال ژئومورفولوژی:
۱) دامنه نا منظم:
۲ـ توده سنگی:
۳ـ رخنمون سنگی (برونزد سنگی):
۴ـ یال فرسایش یافته:
۵ـ ستیغ:
۶ـ یال پرتگاه:
۷ـ دره:
ـ دره یخچالی:
– دره‌های آبراهه ای:
۸- تورهای یخچالی:
۹ـ مورن ها:
۱۰-سنگ‌های سرگردان:
۱۱- سیرک یخچالی:
فرآیندهای دامنه ای در حوضه ده بالا:
۱ـ ریزش:
۲- خزش:
سولیفلوکسیون:
اشکال کارست در حوضه ده بالا:
۱)تافونی:
۲) کانیون:
دایک:
آرن:
پادگانه آبرفتی:
انواع فرسایش بر روی دامنه:
فرسایش سطحی:
فرسایش بارانی:
فرسایش هرز آب ها:
فرسایش شیاری:
فرسایش آبراهه ای :
فر سایش کناری :
فرسایش سیلابی :
فرسایش انحلالی :
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه :
بررسی مطلالعات تحقیق :
بررسی سوالات فرضیات تحقیق:
پیشنهادات:
۲) نصب ایستگاههای کلیماتولوژی، باران سنجی وهیدرولوژی درحوضه:
منبع ندارد
تصاویر

بیان مسئله

رودخانه ها جریان طبیعی آب های سطحی هستند که دربستر معین به صورت فصلی یا دائمی جریان می یابند. رودخانه ها محدوده وسیعی از آبراهه های کم عرض و با شیب تند کوهستانی تا بستر های کم شیب و عریض جاری در دشت ها را شامل می شوند. اگر چه رودخانه ها در توسعه شهری و تمدن بشری نقش مؤثری ایفا کرده اند اما با ملاحظه جریان توفنده سیلاب که حتی می تواند اتومبیل ها،خانه ها و درختانی که در مسیر جریان سیلاب قرار دارند رابا خود ببرند به خطرناک بودن زندگی در کنار آن ها پی می بریم . از طرف دیگر رسوبات حمل شده توسط سیلاب پس از ته نشین شدن باعث حاصلخیزی زمین های حاشیه رودخانه می شود. و بخش عمده تولید غذایی دنیا را فراهم
می کند.
طبق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد درمیان بلا یای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده است به گونه ای که این امر در کشور ما نیز صادق است و در اغلب سال های گذشته حدود ۷۰% اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران ناشی از سیل شده است. رشد ۲۵۰ درصدی خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه گذشته مؤید این مدعاست که روند طبیعی و خسارات ناشی از سیل  مرتباً افزایش می یابد. اما متأسفانه موضوع سیل مدیریت و کاهش خسارات ناشی از آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته است و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می شود و فاجعه ای بوجود
می آید توجه مسئولین به آن جلب می گردد. اگرچه بررسی طرح های مهار سیلاب که به صورت پراکنده در سطح کشور اجرا شده اند نشان می دهد که یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدیهی است که پدیده سیل علی رغم همه پیچیدگی هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی
بهره برداری اقتصادی ازسیل راه حل های مناسبی را جستجو کرد. بی شک مهم ترین علت وقوع سیل در رودخانه ها بارش درحوضه آبخیز مناطق سیل گرفته و بالا دست آن ها می باشد. بنابراین به منظور مقابله با خطر سیلاب علل سیل خیزی حوضه رودخانه ده بالا با تأکید بر مطالعه فاکتورهای اساسی نظیر ویژگی ها و شرایط ژئومورفولوژی،هیدرولوژی،زمین شناسی،آب و هوا و
فیزیو گرافی که هر کدام نقش عمده ای در ایجاد خطرسیلاب دارند مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه در مورد جلوگیری از خطرات سیل ارائه می شود.

اهمیت موضوع:
با توجه به تأثیرات هیدرولوژی در ژئومورفولوژی و تغیرات پیکر زمین توسط جریان آب و ایجاد جریان رواناب و همچنین تأثیر شکل حوضه، جنس حوضه از نظر زمین شناسی، شیب حوضه و….  تحقیق در این مورد اهمیت پیدا می کند. زیرا می توان با مطالعه دقیق و زیر بنایی و برنامه ریزی مدون از خسارت های وارده به زمین های زراعی ،زمین هاو تأسیسات واقع در سواحل رودخانه ها و مسیل ها توسط آب های جاری و سیلاب پیشگیری کرد.و با توجه به اینکه حوضه رودخانه ده بالادر منطقه کوهستانی واقع شده و رواناب هلی حاصل از ریزش طولانی مدت باران و ذوب برف باعث بوجود آمدن سیل در این منطقه شده است باید تدابیری برای یشگیری از این بلایای طبیعی اندیشید. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر در سیل خیزی و برآورد سیلاب در حوضه آبریز رودخانه ده بالا و امکان مهار و بهره برداری از آن هاانجام می شود.

انگیزه تحقیق:
– امروزه رشد جمعیت و نیاز انسان ها به آب، توسعه بهداشت،صنعت کشاورزی و….. رودخانه ها و حوضه های آبخیز را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. ایجاد شهرها و شهرک هاو یا هر نوع تأسیساتی در حاشیه این حوضه ها باید کاملاً بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی باشدو در هر گونه برنامه ریزی شهری و منطقه ای که انجام شود به حریم رودخانه نباید تجاوز شود و در بستر حوضه برای بهره برداری بیشتر، دقت کافی مبذول گردد. این خود باعث شد که روابط متقابل هیدرولوژی و ژئومورفولوژی و عملکرد اثرات متقابل آن ها که موجب بروز پدیده هایی می گردد انگیزه اینجانب را برای شناخت این روابط در حوضه ی ده بالا برانگیزدو علاقه مند شوم که تحقیقات خود را بر هیدرومورفولوژی رودخانه ده بالا متمرکز نمایم.
– با توجه به اینکه هر ساله سیلی در این حوضه رخ می دهد وکمبود مطالعاتی از این قبیل به عنوان نیاز اساسی محدوده مورد مطالعه وجودارد سیل خیزی حوضه رامورد بررسی قرار می دهیم.
– کاهش سرعت و شدت جریان سیلاب ها با ارائه راه حل های مناسب
– مهار سیلاب ها به منظور امکان تأمین میزان زیادی از آب مورد نیاز کشاورزان

اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق شامل هدف های نظری و هدف های علمی است.
هدف های نظری شامل شناخت روابط متقابل ژئومورفولوژی و هیدرولوژی در حوضه ده بالا است که بر اساس آن می توان به طور نظری عوامل مؤثر برشکل زایی فرسایش و نحوه ایجاد سیلاب ها در حوضه مربوطه را شناسایی و مورد مطالعه قرا رداد.
اهداف علمی تحقیق، شامل کاربرد روابط و نظریه های موجود برای انجام کارهای مهار و مقابله با سیلاب و شناسایی عوامل مؤثردر سیل خیزی و برآورد سیلاب در حوضه آبریز رودخانه ده بالا
می باشد.

سوالات تحقیق:
۱) آیا فعالیت های انسانی در قرن اخیر باعث افزایش سیل خیزی در سطح حوضه شده است؟
۲) آیا شرایط طبیعی حوضه موجبات بروز سیلاب ها را فراهم می آورد؟

فرضیات تحقیق:
۱) توسعه فعالیت های انسان در چند سال اخیر در زمینه بهره برداری زیاد از اراضی سطح حوضه ، سیل خیزی و فرسایش بیشتر سطح حوضه رادر برداشته است.
۲) شرایط طبیعی حوضه یکی از مهم ترین عواملی است که موجبات سیل را در منطقه فراهم می آورد.

قلمرو تحقیق:
حوضه آبخیز رودخانه ده بالا در ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان تفت در استان یزد واقع شده است که ارتفاعات شیرکوه اطراف این حوضه را محصورکرده است. گستره چهار گوش حوضه در مختصات جغرافیایی بین طول های شرقی ( ۵۴،۳،۵۴ ) تا (۵۴،۱۰ ) و عرض شمالی (۳۱،۳۳،۳۵ تا ۳۱،۳۹،۱۴) قرار گرفته است . با توجه به اینکه این حوضه در منطقه کوهستانی استان واقع شده است از آب و هوای سرد کوهستانی برخوردار می باشداین حوضه دارای مساحت ۶۵ کیلومتر مربع و محیطی معادل ۵/۳۵ کیلومتر می باشد.بالاترین نقطه ارتفاعی حوضه۴۰۰۰ متر و پایین ترین نقطه ارتفاعی ۲۰۰۰متر واقع در خروجی حوضه می باشد. حوضه آبخیز ده بالا به دلیل استقرار روستای ده بالا در مرکزآن به این نام معروف شده است. این حوضه ازیک طرف به شهرستان تفت و از طرف دیگر به شهرستان مهریز ارتباط دارد.
نقشه زیر موقعیت حوضه مورد مطالعه را در استان و شهرستان نشان می دهد.

روش تحقیق:
اولین راه دستیابی به اهداف تحقیق، جمع آوری اطلاعات و دریافت واقعیات است. در این زمینه دورنبرگ اظهار می دارد که جغرافیدانان با کسب اطلاعات درباره مسائل مورد بررسی، تحقیق خود را به دو صورت می توانند انجام دهند.
۱) روشی که مبتنی بر بررسی و استنتاج مدارک و اسناد است.
۲) روشی که مبتنی بر مشاهدات میدانی است.
که هر دو بخشی از صندوقچه ابزار جغرافیدانان محسوب می گردد.
در این پایان نامه کمابیش ازهمه روش های پژوهشی نام برده استفاده کرده ولی مقدار استفاده از هر روش با توجه به ویژگی های آن مبحث متفاوت می باشد. به طور کلی درمرحله اول نقشه های توپوگرافی منطقه و زمین شناسی منطقه به منظور تعین مرز حوضه و شناخت لیتولوژی منطقه تهیه شده است. و در مرحله دوم، روش این تحقیق بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین استفاده از داده های ماهواره ای و تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) مبتنی است. بنابراین کلیه اطلاعات موجود دررابطه با این حوضه جمع آوری شده و بعد از بررسی، مطالبی را که به موضوع مورد نظر مربوط می شونداستخراج گردید. وجهت دسترسی به اطلاعات به مراکز مطالعاتی جهاد کشاورزی ، سازمان هوا شتاسی، سازمان زمین شناسی و سازمان آب منطقه ای مراجعه گردید. سپس در مرحله سوم به منظور تطبیق این یافته ها با شمای واقعی آن، حوضه مورد بازدید قرار گرفت و عکس هایی در رابطه با اطلاعات مورد تحقیق تهیه گردید و در نهایت تمامی اطلاعات بدست آمده و نتایج حاصل از آن به صورت نوشتار،نقشه و نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است.

مشکلات و محدودیت های تحقیق:
هر تحقیقی در مسیر خود با پاره ای از مشکلات و موانع روبه رو خواهد شد. که گاهی این مشکلات و موانع جدی به حساب آمده و از کامل و دقیق بودن تحقیق می کاهد. وگاهی می توان این مشکلات را از سر راه برداشت.در تحقیقات با دو دسته موانع روبه رو هستیم.
۱) مشکلات اداری و انسانی
۲) مشکلات طبیعی
مشکلات اداری و انسانی که در طولانی بودن کارهای اداری، دست نویس بودن و ناقص بودن
بسیاری از آمارها و کمبود ایتگاه های هواشناسی که باعث بروز مشکلاتی در نتیجه گیری شده است
در منطقه دیده می شود.
مشکلات طبیعی نیز به کوهستانی بودن منطقه و عدم دسترسی به تمام نقاط حوضه برمی گردد.
به طور کلی در تدوین پایان نامه محدودیت هایی وجود داشت از جمله:
۱) عدم تجربه محقق در کار تحقیق
۲) عدم وجود راه های ارتباطی کافی و مناسب،عدم وجود وسیله نقلیه برای رفتن به قسمت های بالا دست حوضه وهمچنین نبود جاده آسفالته که این مسئله یک مانع عمده در مسیر انجام مطالعات میدانی می باشد.
۳) ناقص بودن آمار برخی از ایستگاه های هواشناسی
۴) نداشتن آمار بلند مدت هیدرومتری(۱۴ ساله)

فصل دوم 
مبانی نظری

مقدمه:
به طور طبیعی هر قلمرو در ارتباط با موقعیت جغرافیاییاز یک طرف و عامل ارتفاع از طرف دیگر تحت تأثیر دینامیک بیرونی و در طول زمان از شرایط خاصی برخوردار شده است. این شرایط از محلی به محل دیگر تفوت های آشکاری دارند و محیط های گوناگون و غالباً متضادی رابوجود آورده اند(محمودی،۱۳۷۸)
در بررسی های ناحیه ای ژئومورفولوژیکی هدف، تشریح توپوگرافی موجود و تفسیر چگونگی شکل یابی آنهاست. ناهمواری های سطح زمین ابعاد متفاوت از چندین سانتی متر تا چندین صد و حتی چندین هزر کیلومتر دارند. در چنین مطالعاتی تعیین ابعاد واحدهایی که باید مورد بحث قرار گیرد از یک طرف تابع وسعت ناحیه بوده و از طرف دیگر به فرصت مطالعه بستگی دارد. (جداری عیوضی،۱۳۸۰)
امروزه ژئومورفولوگها نیز مانند سایر متخصصین علوم محیطی می دانند که  بر پدیده ها فرآیندهایی پیچیده حاکم هستند که با یکدیگر در تقابل و بر یکدیگر تأثیر گذار می باشند. و چنانچه محیط طبیعی را یک سیستم فرض کنیم پدیده های ژئومورفولوژی هر کدام حکم یک سیستم پویا هستند که ازیک طرف تحت تأثیر فرآیندهای مختلف قرار دارند و از طرف دیگر خود بر سیستم های دیگر تأثیر می گذارند.(اصغری مقدم،۱۳۸۳)
آب موضوع اصلی علم هیدرولوژی است که اشکال مختف آن توزیع،نحوه ی گردش آب در طبیعت،اصول کاربرد رخدادهای آب و حرکت آن در اتمسفر، سطح و زیر زمین و تغیرات کمی لحظه به لحظه آن را از جایی به جای دیگرمورد بررسی قرار می دهد.(بهبهانی،۱۳۸۰)
در این پایان نامه مسائل هیدرو لوژی و ژئومورفولوژی و زمین شناسی مطرح شده و سپس عوامل مؤثر در سیلاب حوضه آبخیز رودخانه ده بالا مطرح می گردد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تأکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها
برو بالا