پایان نامه بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان | فایل بانک

پایان نامه بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان

دسته بندی : /

doc
4,200 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسالایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات ۴۷ صفحه

توضیحات

پایان نامه بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و مقایسه اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین در سال ۸۵-۱۳۸۴

فهرست مطالب

چکیده ۲

دلائل انتخاب موضوع: ۴

بیان مسئله: ۵

تعریف عملیاتی واژه ها: ۸

هدف کلی تحقیق: ۱۰

اهداف اختصاصی: ۱۰

فرضیات: ۱۰

جامعه مورد بررسی تعداد و روش نمونه گیری.. ۱۴

روش تحقیق و نحوه اجرای آن: ۱۴

یافته ها: ۱۶

مقایسه اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین: ۳۱

بحث و نتیجه گیری: ۳۴

مشکلات و محدودیتها: ۳۸

پیشنهادات و توصیه ها: ۳۹

مراجع و منابع. ۴۰

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

بررسی میزان شیوع الودگی به شپش سر و عوامل همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و مقایسه اثر درمانی شپش کشهای اکتوپارومترین سال ۸۵-۱۳۸۴٫

شپش سر حشره برون انگل خونخوار، دائمی و اختصاصی انسان است و آلودگی به‌آن یکی از مشکلات بهد اشتی جوامع شهری و روستایی در کشورهای مختلف به شمار می آید.

دلائل انتخاب موضوع:

شپش سر بیشتر نزد کودکان ۶ تا ۱۱ ساله دیده می شود و ممکن است از فردی به فرد دیگر انتقال یافته و ضمن تاثیر منفی بر بهداشت عمومی منطقه باعث روان پریشی نیز گردد.

با مطرح شدن‌آلودگی به شپش سر در سالهای اخیر که به عنوان یک معضل بهداشتی در سطح برخی از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان ورامین از سوی مسئولین بهداشت به عنوان اولویت های بهداشتی عنوان گردید:

بیان مسئله:

آلودگی به شپش سر، توسط حشره ای به نام شپش سر ایجاد می شود. این حشره که بدون بال و خونخوار و از انگلهای خارجی و اجباری انسان می باشد، زندگی آزاد ندارد و دارای رابطه اختصاصی با انسان است، با آنکه شپش بدن ناقل تیفوس، تب خندق و تب راجعه می باشد، ولی شپش سر بیماری خاصی را به انسان انتقال نمی دهد. شپش سر بالغ ۳ تا ۴ میلی متر طول دارد و به رنگ خاکستری و یا سفید دیده می شود

جامعه مورد بررسی تعداد و روش نمونه گیری

جامعه مورد بررسی : دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین

تعداد وروش نمونه گیری : تعداد ۲۷ دبستان با عنایت به پراکندگی جمعیت مناطق شهری و روستایی ورامین به کمک جداول اعداد تصادفی انتخاب گردیدندو از تعداد ۲۷ مدرسه ابتدایی انتخاب شده ۱۳ مدرسه دخترانه و ۱۴ مدرسه پسرانه(۶ مدرسه پسرانه ۴ مدرسه دخترانه در مناطق روستایی و ۸ مدرسه پسرانه و ۹۹ مدرسه دخترانه در مناطق شهری) قرار گرفتند. تعداد ۳۲۵۷ نفر دانش آموز از بین مدارس انتخاب شده از طریق جداول اعداد تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها:

در مطالعه حاضر تعداد ۳۲۵۷ دانش آموز ۱۷۹۴ دختر(۵۵%) و ۱۴۶۲ پسر (۴۵%) از نظر‌آلودگی به شپش سر مورد بررسی قرار گرفتند از تعداد (۱۶۷ نفر) ۱۶۱ نفر دختر دانش آموز (۴/۹۶%) و ۶ نفر پسر دانش آموز (۶/۳%) آلوده بودند، با استفاده از آزمون کای دو با یک درجه آزادی این اختلاف معنی دار می باشد(۰۰۰۱/۰ )(نمودار شماره۱).

طیف سنی افراد مورد مطالعه بین ۱۲-۶ سال بود. در گروه سنی ۶-۹ سال ۷/۴۳ درصد آلودگی به شپش سر نزد دانش آموزان مشاهده شد. با بالا رفتن سن در گروه سنی ۱۲-۹ سال آلودگی به ۳/۵۶ درصد رسیده است با انجام آزمون کای دو (۱۶۸۵/۰=p) اختلاف معنی دار نمی باشد. (جدول شماره ۱)

مقایسه اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین:

بررسیهای حاصل از تاثیر حشره کش های اکتوپار و پرمترین بر شپش سر دانتش آموزان مدارس ابتدایی ورامین نشان می دهد که شامپو پرمترین (۸۴ درصد) و بیشتر از شامپو اکتوپار روی شپش سر تاثیر کشنده دارد و با استفاده از آزمون دقیق فیشر این اختلاف از نظر آماری معنی دار می باشد ۰۰۰۱/۰  (نمودار شماره ۵).

بحث و نتیجه گیری:

شپش سر حشره برون انگل خونخوار از نظر بهداشتی حائز اهمیت می باشد. شیوع آن در فصل پاییز و زمستان افزایش می یابد. در این زمان به علت سرمای شدید هوا پوشش افراد بیشتر شده و معمولاً از تعداد دفعات استحمام کاسته می شود. این عامل باعث ایجاد یک موقعیت مناسب برای رشد و نمو و زاد و ولد شپش می گردد. ایام سال تحصیلی مدارس می تواند زنگ خطری برای دانش آموزان به حساب آید، زیرا زمان فعالیت شپش سر می باشد. که خود مسئله ای در خور تعمق است. زمان بررسی حاضر را دوره فعالیت شپش سر انتخاب کردیم تا به آماری نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا کنیم.

پیشنهادات و توصیه ها:

با در نظر گرفتن این تحقیق، نکته های زیر توصیه می شود:

۱-آگاهی دادن به دانش آموزان و اولیاء آنان نسبت به رعایت موازین بهداشتی به ویژه کوتاه نگهداشتن موی سر و حفظ بهداشت آن.

۲-بررسی دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی و آزمایش از خانواده دانش آموزان آلوده با این توضیح که خانواده کانون اصلی آلودگی محسوب می شود. و درمان همزمان آنان و دیگر اعضاء آلوده خانواده با استفاده صحیح از شپش کشهای موثر و ارزیابی دقیق تاثیر این مواد.

۳-کنترل دانش آموزان اوایل هر هفته و اقدام به درمان دانش آموزان آلوده.

۴-آشنا کردن دانش آموزان و اولیاء مدرسه با شپش و رشک و نیز با وضعیت زندگی این حشره، زیرا عدم شناخت کافی از این انگل خارجی یکی از عوامل بالا رفتن میزان آلودگی به شمار می آید.

مراجع و منابع

بشیری بد، ح: شیوع آلودگی به شپش سر دانش آموزان مدارس ابتدایی- شهرستان شهریار و نحوه اثر درمانی شپش کشها. طرح تحقیقاتی(۱۳۷۲).

فیروزه خزاعی: بررسی میزان آلودگی به شپش سر در دانش آ«وزان مدارس ابتدایی شهرستان اراک و ارزشیابی مقایسه ای شپش کشهای گاما بنزن و کپکس. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حشره شناسی و مبارزه با ناقلین(۱۳۷۷-۱۳۷۶).

زینی ف: قجری، ع: بررسی اپیدمیولوژیک و قارچ شناسی کچلی در مدارس و مهدهای کودک بندرچاه بهار، خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۱۱، آذرماه ۱۳۶۹٫

-Wegner-Z. and et al: Occurrence of Pediculosis capitis inappopulation of childem. From Gdansk, Sopot, Gdynia and the vicinites . Appi. paeasitology; 1994.

Embonay ; E .; Pediculosis capitis amongprimary school children in urban raral ofKwara of community healthand Nursing vol. 8920.Pp:85-97;1988.

۱۸- Bahamdan k, Mahfouz AA, Tallab T. Badawi la, al – Ameri OM.Skin diseases among adolescent boys in Abha, Saud Arabia. Department of Internal Medicine, KingSoudUniversity, Abha, Saudi Arabia.

۱۹- Fan. P.C; et al present status of head lous (pediculus capitis) infestation among school children Yunlin country Taiwani,Kaoh Siung Hsueh Kohsueh Tsachih, vol.7(4).Pp.l51-9;1990.

۲۰-Comite des maladies infectieuses et d immunisation, SocieteCanadienne de pediatrie (SCP). Approuve par Ie conseild administration de la SCP en 1996. Paediatrics andchildHealth 1996;1(3):244-8.

۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها
برو بالا
شروع گفتگو
1
پشتیبانی واتساپ
گفتگو با مدیر سایت فایل بانک