سوالی دارید؟ با تلفن دفتر تماس بگیرید: 02128421780

پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی (آلیسین)

دسته بندی : /

doc
166 بازدید
10,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسالایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

توضیحات

 • خلاصه پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته بیوتکنولوژی کشاورزی (M.Sc)

  چکیده

  بیش از ۱۳۹ گونه آلیوم در ایران گزارش شده اند که حدود ۳۰ گونه آن بومی خود ایران هستند . در این میان Allium hirtifolium به لحاظ اینکه تاکنون تحقیقاتی از لحاظ مولکولی و یا مورفولوژیکی بر  روی آن انجام نشده و تعداد تحقیقاتی که در مورد این گونه خاص در دنیا انجام گردیده, به لحاظ کمی بسیار اندک می باشد, لذا بر آن شدیم تا با جمع آوری این گیاه از نقاط اصلی رویش ان که عمدتا مناطق مرکزی ایران و خصوصاً استان لرستان است, به بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آن بپردازیم. بررسی های ما بر روی این گونه شامل بخش های زیر می باشد:

  بخش اول: جمع آوری و نگهداری مواد گیاهی

  ابتدا، نمونه های گیاهی از شانزده منطقه مختلف استان لرستان جمع آوری و در مرحله بعد مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان لرستان و همچنین پژوهشکده علوم گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی تعیین هویت گردید و سپس غده ها تا انجام آزمایشات بعدی در یخچال و دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

  بخش دوم: بررسی مزرعه ای

  غده های آلیوم در آذرماه ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه تکرار، در هر ردیف ۴ غده از هر اکوتیپ خاص به طور تصادفی انتخاب و سپس با فاصله ۲۰ سانتی متر روی ردیف و ۳۵ سانتی متر بین ردیف کشت شدند.

  پس از رویش از سطح خاک، اطلاعات مورفولوژیکی از قبیل طول برگ، عرض برگ، ارتفاع ساقه گلدهنده، تعداد برگ، وزن متوسط غده ها در بوته، تعداد غده در بوته، مدت زمان کاشت تا سبز شدن و مدت زمان کاشت تا گل دهی، در هر بوته اندازه گیری شدند.

  بخش سوم: بررسی مولکولی با تکنیک RAPD

  الف) کشت در گلخانه: در فروردین ماه ۱۳۸۵ تعداد دو غده از هر اکوتیپ به طور تصادفی انتخاب و در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در گلدان کشت شدند و پس از رویش از سطح خاک و پس از حدود ۱۰ روز برگهای جوان چیده شده و سریعاً در داخل یخ به آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده بوعلی محل انجام آزمایشات مولکولی، منتقل گردید و در فریزر و در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.

  ب) استخراج DNA : با روش Doyle and Doyle یا Hot CTAB ، DNA ها استخراج و پس از استخراج با دستگاه UVTECH، مشاهده گردیده و عکس برداری شدند. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری کیفیت DNA بررسی شد و نسبت جذب ۲۸۰/۲۶۰ اکثر DNA ها بین ۲-۸/۱ بودند که نشان از کیفیت خوب DNA استخراج شده از لحاظ عدم آلودگی به پروتئین و یا DNA و پلی ساکاریدها و … بود.

  ج) PCR : با کمک ۲۰ آغازگر ساخت دانشگاه بریتیش کلمبیا که ۱۶ تا از آنها چند شکلی خوبی نشان دادند و براساس روش آدامز (۱۹۹۸),PCR انجام گردید و پس از الکتروفورز  ژل اگارز ۵/۱ درصد و عکسبرداری از ژل ها ، با نرم افزار(NTSYS 2/02) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس الگوریتم UPGMA دندروگرام رسم گردید.

  بخش چهارم: بررسی فیتوشیمیایی

  از آنجا که اکثر ترکیبات شیمیایی آلیوم ها ترکیبات گوگردی بوده و چیزی حدود ۷۰ % این ترکیبات را هم آلیسین تشکیل می دهد لذا بررسی فیتو شیمیایی بر روی درصد آلیسین در اکوتیپ های مختلف انجام گردید و عصاره موجود در غده های گیاهان به روش بریتیش فارماکوپه, با مقداری تغییرات استخراج و با روش کاهش جذب در طول موج ۳۲۴ نانومتر و پس از اختلاط با ماده ای به نام۴ – مرکاپتو پیریدین میزان آلیسین اندازه گیری شد.

  نتایج حاصل از بررسی مورفولوژیک

  پس از ترسیم دندروگرام با کمک نرم افزار SAS شش گروه مختلف مورفولوژیک بدست آمد که تنوع موجود در آنها ارتباط زیادی با تنوع جغرافیایی نداشت. تجزیه واریانس و آزمون دانکن، اختلاف معنی داری را در بین بعضی صفات در اکوتیپ ها نشان داد.

   

  نتایج حاصل از بررسی مولکولی RAPD

  در مجموع از ۲۰ آغازگر استفاده شده، ۱۶ تا چند شکلی بسیار بالایی را نشان دادند.درصد چند شکلی تمام آنها بالای ۹۰% برآورد گردید و مشخص شد که تمام آنها از کارایی بالایی در تشخیص ژنوتیپ های مختلف برخوردار هستند. بررسی دندروگرام حاصل از ماتریس ۰ و ۱ ، اکوتیپ ها را در هر ۸ گروه مختلف قرار داد. در این بررسی ارتباط زیادی بین گروه بندی مولکولی و جغرافیایی یافت نگردید.

  نتایج حاصل از بررسی فیتوشیمیایی

  میزان آلیسین در اکوتیپ ها با هم تفاوت داشت و از ۶۱ /۰ تا ۶۳/۳ میلی گرم آلیسین در هر گرم غده تازه متفاوت بود.میزان آلیسین با بعضی صفات مورفولوژیک از قبیل وزن غده همبستگی مثبت داشت. از مقایسه نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که تنوع ژنتیکی در میان اکوتیپ ها زیاد بوده بطوریکه حتی در اکوتیپ های یک منطقه نیز این مسئله وجود دارد و علت این تنوع زیاد ژنتیکی ممکن است عواملی از قبیل جهش های ژنی و نیز روش های تولید مثل جنسی باشد که البته این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد.

  در این بررسی مهمترین روش تشخیص چند شکلی و اختلافات ژنتیکی میان اکوتیپ ها استفاده از نشانگر RAPD بود. این روش هم روشی ساده و هم دقیق است و قادر به شناسایی اختلافات کوچک ژنتیکی می باشد.

   

  فصل اول

  مقدمه

  استفاده از نشا نگرهای ژنتیک قدمتی برابر با تاریخ بشر دارد. انسانهای نخستین، حتی آنهایی که هنوز کشاورزی را فرا نگرفته بودند و برای ادامه زندگی مجبور به جمع آوری بذر و میوه گیاهان بودند، بدون آنکه خود بدانند از نشانگرهای مورفولوژیک برای شناختن و تمایز انواع بذر و میوه و جانوران وحشی استفاده می کردند و برخی را به برخی دیگر ترجیح می دادند، اما به صورت مدون و دانش مدار، شاید مندل، نخستین کسی بود که از نشا نگرهای مورفولوژیک یا نشا نگرهای مبتنی بر فنوتیپ برای مطالعه چگونگی توارث صفات در نخود فرنگی استفاده کرد (۹).

  تا قبل از مندل، اصلاح گیاهان به عنوان هنر محسوب می شد و گزینش بر اصول علمی استوار نبود و اصلاحگران موفق افرادی بودند که استعداد زیادتری در تشخیص تنوع موجود داشتند. با پیشرفت علم ژنتیک و علوم وابسته، اصلاح گیاهان، با این علوم مرتبط شد و دیگر هنر و مهارت به تنهایی در امر گزینش دخالت نداشت و به نژادگر بنابر اصول علمی و با تعمّد می توانست تنوع و تغییراتی در گیاهان ایجاد نماید و از این راه واریته ها و ارقام جدید با صفات دلخواه به وجود آورد. (۱۵) استفاده از نشا نگرهای ژنتیک، خصوصاً نشانگرهای مولکولی، ابزاری برای شناسایی تنوع و نوع تنوع هستند.(۵) تنوع گونه ها در محیط به توانایی تولید و پایداری آن اکوسیستم وابسته است.(۹)

  روش های مولکولی ابزاری مناسب برای مطالعه اثر تنوع ژنتیکی گیاهی روی پایداری اکوسیستم هاست. این تنوع را ممکن است در چند سطح مورد بررسی قرارداد. تنوع حیاتی یک اکوسیستم معمولا از روی تعداد گونه های موجود در آن مشخص می شود. ضمن اینکه تنوع درون گونه ای نیز ممکن است سهم قابل توجهی در باروری سیستم داشته باشد. روش های مولکولی، امکانات ویژه را برای ارزیابی تنوع حیاتی ارائه می دهند و می توانند روش کلیدی برای ایجاد راهبردهای حفاظتی مناسب باشند.(۱۳)

  کاربردهای علمی بیولوژی مولکولی گیاهی و استفاده از نشانگرها به طور خلاصه شامل : (۱۳)

  ۱-

   

  ذخایر گیاهی هر کشور، مهمترین منابع و ثروتهای آن کشور به حساب آمده و ممالکی که به ارزش واقعی این ذخایر پی برده اند، آنها را حتی از طلا و نفت و سایر منابع زیر زمینی با ارزش تر می دانند.

  گونه های مختلف Allium دارای ارزشهای فراوانی از لحاظ غذایی، دارویی و پزشکی هستند واثرات متعدد دارویی آنها بررسی شده است و از این خواص دارویی از هزاران سال قبل در درمان بیماریهایی مثل دیابت، بیماری های قلبی و التیام سیستم دفاعی و ایمنی بدن، درمان روماتیسم و… استفاده می شده است.(۱۰)

  جنس آلیوم متشکل از بیش از ۷۰۰ گونه است(۶۱) که بیش از ۱۳۹ گونه آن در ایران گزارش شده است و در حدود ۳۰ گونه آن بومی خود ایران هستند(۷۸) Allim hirtifolium یک گونه قدیمی و بومی ایران است که به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی استفاده می شده است.(۱۳۳) در سالهای اخیر استفاده همه جانبه از نشا نگرهای مولکولی در تحقیقات Allium مثل، توالی یابی DNA، بررسی سریع انواع سیتوپلاسمها و تشخیص گیاهان هیرید و استفاده وسیع در تهیه نقشه های ژنتیکی رو به افزایش است .

  مشهورترین ترکیبات فیتوشیمیایی جنس Allium، ترکیبات گوگردی بوده که شاخصترین آنها که در غده ها و پیازهای خورد نشده آنها وجود دارد آلیین یا S- آلیل- (+)L- سیستئین سولفوکسید است و به دنبال خورد کردن یا پودر کردن غده ها، تحت اثر آنزیم آلیناز به آلیسین تبدیل می شود(۶۰).  هدف ما در این تحقیق بررسی تنوع موجود در اکوتیپهای A.hirtifolium موجود در مناطق زیست این گونه در استان لرستان از دیدگاه مولکولی با تکنیک (RAPD)، مورفولوژیکی وفیتوشیمیایی(آلیسین) می باشد و رابطه این نشا نگرها با هم و توانایی آنها در تعیین میزان تنوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

   

  فصل دوم

  گیاهشناسی

   

  ۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium

  Syn:  Allium atropurpureum(78)

  این گونه، یک گونه وحشی و پایاست. دارای پیاز تخم مرغی به قطر ۴-۵/۲ سانتی متر. با پوشش خارجی خاکستری رنگ و متشکل از رشته ها یا الیاف جدا از هم و در حال تخریب است.  ساقه گلدهنده ، بلند و ۱۲۰-۸۰ سانتی متر طول داشته و برهنه و بدون برگ می باشد،  برگها خطی به اندازه ۳۰-۲۰ سانتیمتر، در پایین نادوانی و گود، دارای پرز سفید یا کرکهای نازک و نرم. گل ها صورتی کم رنگ یا صورتی متمایل به بنفش، مجتمع در چترهای پر گل و محدب، دمگل ۶بار بلندتر از گل، گلپوش دارای تقسیمات خطی نرم و سست، تاشده، میله پرچمها کوتاهتر از گل پوش، در پایین پهن و عریض.

  موسم گل: اردیبهشت ماه  (۱۱)

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)

  فهرست:

  فهرست مندرجات..                                                                                          ﻫ

  فهرست اختصارات                                                                                          ی

  فهرست نمودارها و اشکال

  فهرست جداول

  چکیده

  ۱

  فصل اول: مقدمه                                                                                                                  ۴

  فصل دوم: گیاهشناسی

  ۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium                                                                 ۸

  ۲-۲- انتشار جغرافیایی                                                                                     ۸

  ۲-۳- کاریولوژی                                                                                           ۸

  ۲-۴- موارد مصرف                                                                                        ۱۰

  ۲-۴-۱- مصارف غذایی                                                                                   ۱۰

  ۲-۴-۲- استفاده در طب سنتی                                                                            ۱۰

  ۲-۵- تحقیقات انجام شده در                                                    Allium hirtifolium10

  ۲- ۶-    جنس

  Allium  spp. 2-6-1- مشخصات عمومی و طبقه بندی                                                                       ۱۱

  ۲-۶-۲- خصوصیات شیمیایی                                                                                ۱۳

  ۲-۶-۳- کاریولوژی                                                                                        ۱۳

  ۲-۷- ارزشهای اقتصادی گونه های جنس آلیوم                                                            ۱۴

  ۲-۸- زیرجنسهای جنس آلیوم                                                                             ۱۴

  ۲-۸-۱- زیر جنس Allium                                                                              ۱۵

  ۲-۸-۲- زیر جنس                                                                       Rhizirideum15

  ۲-۸-۳- زیر جنس                                                              Melanocrommyum15

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

  ۲-۸-۴- زیر جنس                                                                                         Amerallium

  ۲-۹- مراحل نمو در آلیومها                                                                                             ۱۶

  ۲-۹-۱- جوانه زنی بذر                                                                                                  ۱۶

  ۲-۹-۲- سبز شدن بذور و نمو گیاهان نورسته                                                                       ۱۷

  ۲-۹-۳- دوره جوانی و انتقال به مرحله تولید مثلی                                                                 ۱۷

  ۲-۹-۴- رشد و نمو سالیانه پس از بلوغ                                                                              ۱۹

  ۲-۹-۴-۱- گونه های پیاز دار                                                                                         ۱۹

  ۲-۹-۴-۱-۱- گونه های پیازدار با مبدا مدیترانه                                                                    ۲۰

  ۲-۹-۴-۱-۲- گونه های گلدار با مبدا ایرانو تورانی                                                               ۲۰

  ۲-۹-۴-۳- آلیومهای خوراکی                                                                                         ۲۳

  ۲-۹-۵- تکثیر                                                                                                            ۲۴

  ۲-۹-۵-۱- تکثیر از راه بذر                                                                                           ۲۴

  ۲-۹-۵-۲- تکثیر رویشی                                                                                              ۲۵

  ۲-۹-۵-۳- کشت بافت در آلیومها                                                                                   ۲۶

  ۲-۱۰- اصلاح ژنتیکی در آلیومها و استفاده از گونه های وحشی                                     Allium26

  ۲-۱۰-۱- بانک های بذر آلیوم در دنیا                                                                               ۲۷

  ۲-۱۰-۲- بانک های ژن آلیوم در دنیا                                                                                ۲۷

  ۲-۱۰-۳- عملیات نگهداری و اصلاحی در مراکز جمع آوری و نگهداری آلیوم ها                          ۲۷

  ۲-۱۱- بررسی تنوع ژنتیکی و عوامل ایجاد تنوع                                                                   ۲۸

  ۲-۱۱-۱- تجزیه کلاستر                                                                                               ۳۱

  ۲-۱۱-۲- تجزیه به مولفه اصلی                                                                                      ۳۱

  ۲-۱۱-۳- معیارهای فاصله یا شباهت ژنتیکی                                                                       ۳۲

  ۲-۱۲- مراکز تنوع جنس                                                                                    Allium32

  ۲-۱۳- مصارف مختلف آلیومها در دنیا                                                                               ۳۳

  فصل سوم: بررسی مولکولی به کمک نشانگرRAPD

   

   

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  ۳-۱- نشانگر چیست؟                                                                                                          ۳۸

  ۳-۲- کاربرد های نشانگرهای مولکولی                                                                                      ۳۸

  ۳-۳- انواع نشانگرها                                                                                                            ۳۹

  ۳-۴- نشانگر                                                                                                         RAPD40

  ۳-۴-۱- مراحل روش                                                                                             RAPD41

  ۳-۴-۱-۱- استخراج                                                                                                 DNA41

  ۳-۴-۱-۲- تخمین غلظت                                                                                          DNA41

  ۳-۴-۱-۳- انجام واکنش ۴۲                                                                                        RAPD

  ۳-۴-۱-۴- الکتروفورز محصولات ۴۲                                                                               PCR

  ۳-۴-۲- تجزیه داده های                                                                                         RAPD43

  ۳-۴-۳- تکرار پذیری                                                                                             RAPD43

  ۳-۴-۳-۱- کیفیت و کمیت ۴۳                                                                                       DNA

  ۳-۴-۳-۲- آلودگی بیولوژیک                                                                                                ۴۳

  ۳-۴-۳-۳- غلظت آغازگر                                                                                                     ۴۴

  ۳-۴-۳-۴- غلظت منیزیم                                                                                                     ۴۴

  ۳-۴-۳-۵- تکرارپذیری نیمرخ های دستگاه                                                                   PCR44

  ۳-۴-۳-۶- زمان واسرشته سازی                                                                                           ۴۴

  ۳-۴-۳-۷- درجه حرارت اتصال                                                                                           ۴۵

  ۳-۴-۳-۸- مدت زمان بسط یا توسعه طویل شدن                                                                     ۴۵

  ۳-۴-۳-۹- دقت کردن در پیپت نمودن                                                                            ۴۵

  ۳-۵- مزایای RAPD                                                                                             ۴۵

  ۳-۶- معایب                                                                                              RAPD46

  ۳-۷- تحقیقات انجام شده با کمک نشانگر RAPD در جنس الیوم                                            ۴۷

  فصل چهارم: نشانگرهای مورفولوژیک

   

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  ۴-۱- مزایای نشانگرهای مورفولوژیک                                                                                    ۵۰

  ۴-۲- معایب نشانگرهای مورفولوژیک                                                                                    ۵۰

  ۴-۳- مقایسه مورفولوژیک آلیوم ها                                                                                        ۵۱

  ۴-۳-۱- گروه های پیازدار                                                                                                   ۵۲

  ۴-۳-۲- گروه های ریزوم دار                                                                                               ۵۲

  ۴-۳-۳- گونه های آلیوم خوراکی                                                                                          ۵۲

  ۴-۴- کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک در جنس آلیوم                                                                 ۵۳

  ۴-۵- اساس ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیک در آلیوم ها                                                         ۵۵

  ۴-۵-۱- برگ و نشاء ها                                                                                                      ۵۵

  ۴-۵-۲- ساقه گلدهنده                                                                                                        ۵۶

  ۴-۵-۳- پیاز                                                                                                                     ۵۶

  ۴-۵-۴- گل                                                                                                                     ۵۷

   

  فصل پنجم: بررسی فیتوشیمیایی

  ۵-۱- تاریخچه استفاده از آلیومها در تغذیه و درمان بیماریها                                                          ۵۹

  ۵-۲- ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان جنس آلیوم                                                                 ۶۰

  ۵-۲-۱- ترکیبات فرار                                                                                                         ۶۰

  ۵-۲-۲- ترکیبات غیر فرار                                                                                                   ۶۰

  ۵-۳- تاریخچه شناسایی آلیسین                                                                                              ۶۱

  ۵-۴- چگونگی تشکیل آلیسین                                                                                               ۶۱

  ۵-۵- روشهای تجزیه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و

  عصاره های استخراج شده از گیاهان                                                                                         ۶۲

  ۵-۵-۱- کروماتوگرافی                                                                                                       ۶۲

  ۵-۵-۲- کروماتوگرافی لایه نازک                                                                             (TLC)63

  ۵-۵-۳- کروماتوگرافی ستون                                                                                               ۶۳

  ۵-۵-۴- گاز کروماتوگرافی                                                                                                  ۶۴

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

   

  ۵-۵-۵- طیف سنجی مادون قرمز                                                                                   (IR)64

  ۵-۵-۶- طیف سنجی ماوراء بنفش (UV) و مرئی                            (Visible – Spectroscopy)64

  ۵-۵-۷- رزنانس مغناطیسی هسته                                                                                 (nmr)65

  ۵-۵-۸- گاز کروماتوگرافی قدام با طیف سنجی جرم                                              (GC-Mass)65

   

  فصل ششم: مواد و روشها

  ۶-۱- نمونه های گیاهی                                                                                                        ۶۹

  ۶-۲- دستگاههای مورد  استفاده                                                                                              ۷۰

  ۶-۳- مواد مورد استفاده                                                                                                        ۷۱

  ۶-۴- روشها                                                                                                                      ۷۲

  ۶-۴-۱- ارزیابی مورفولوژیکی                                                                                               ۷۲

  ۶-۴-۱-۱- مواد و طرح آزمایشی                                                                                          ۷۲

  ۶-۴-۱-۲- یادداشت برداری و ثبت خصوصیات                                                                       ۷۲

  ۶-۴-۲- ارزیابی مولکولی                                                                                                     ۷۲

  ۶-۴-۲-۱- استخراج                                                                                                DNA73

  ۶-۴-۲-۲- ارزیابی کمی و کیفی نمونه های                                                                  DNA74

  ۶-۴-۲-۳- الکتروفورز                                                                                             DNA75

  ۶-۴-۲-۴- شرایط واکنشهای                                                                        PCR-RAPD76

  ۶-۴-۳- ارزیابی فیتوشیمیایی                                                                                                 ۷۸

  ۶-۴-۳-۱- روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در تشخیص وجود آلیسیس                           ۷۹

  ۶-۴-۳-۲- تعیین مقدار آلیسیس به روش اسپکتروفتومتری                                                         ۸۰

  ۶-۴-۳-۲-۱- آماده سازی پیازهای                                                              A.hirtifolium81

  ۶-۴-۳-۲- نحوه اندازه گیری جذب در دستگاه اسپکتروفتومتری                                                ۸۲

   

  فصل هفتم: بحث و نتایج                                                                                           ۸۴

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

  ۷-۱- گروه بندی اکوتیپها با نشانگر                                                                      RAPD85

  ۷-۲- گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک                                                              ۹۰

  ۷-۳- بررسی اکوتیپها از دیدگاه فیتوشیمیایی                                                                 ۹۲

  ۷-۴- مقایسه داده های RAPD و مورفولوژیکی                                                            ۹۶

  ۷-۵- مقایسه داده های مورفولوژیک و آلیسیس                                                              ۹۶

  ۷-۶- نتیجه گیری نهایی                                                                                      ۹۸

  ۷-۷- پیشنهادات                                                                                              ۹۸

   

  منابع                                                                                                                                          ۱۰۰

  خلاصه پایان نامه به زبان انگلیسی                                                                                       ۱۰۷

   

  .

  منبع:

  –  اشتال,اگون.)۱۳۶۸ ( تجزیه و شناخت مواد گیاهی به روش میکروسکپی و کروماتوگرافی صمصام شریعت,(مترجم),هادی . چاوپ اول, موسسه انتشاراتی مشعل,اصفهان.

  ۲- اهدایی, بهمن. ( ۱۳۷۳) اصول اصلاح نباتات .انتشارات بارثاوا,مشهد.

  ۳- پاک نیا,رشید. کریم زاده , قاسم . خدادادی , محسن . ( ۱۳۸۴) بررسی تنوع مورفولوژیکی در تعدادی از توده های بومی پیاز خوراکی ایران جهت تعیین توده های برتر برای تولیید واریته های هیبرید .چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, مشهد.

  ۴- پولمن , ج , ام., اسلیپر , دی . ا . (۱۳۷۸) اصلاح گیاهان زراعی ,ارزانی , (مترجم) , الف . مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.

  ۵- چاولا , اچ . اس . (۱۳۸۲) اصول بیوتکنولوژی گیاهی . فارسی , (مترجم) ,محمد و ذوالعلی, ( مترجم), جعفر. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد,شماره ۳۹۲٫

  ۶- شفیعی , عباس . (۱۳۶۶) کروماتو گرافی و طیف سنجی . انتشارات دانشگاه تهران , ۷۹-۷۷ و ۳۱۷- ۳۱۰٫

  ۷- شیخ الرئیس , ابو علی سینا . (۱۳۷۰) قانون در طب. شرفکندی , (مترجم) , عبدالرحمن . جلد دوم, ۳۳۰-۳۳۷ , جلد سوم , ۴۴۶ . انتشارات سروش , تهران .

  ۸- صمصام شریعت , هادی . (۱۳۶۴) گیاهان و دارو های طبیعی , جلد دوم , چاپ اول , انتشارات مشعل اصفهان.

  ۹-  فارسی , محمد و باقری , عبالرضا . (۱۳۸۳) اصول اصلاح نباتات . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد, شماره ۱۹۵ .

  ۱۰- فرشاد فر , ع . (۱۳۷۷ ) کاربرد زنتیک کمی در اصلاح نباتاتعجلد اول, انتشارات دانشگاه رازی ,

  کر مانشاه .

  ۱۱- قهرمان , احمد . فلور رنگی . دانشکده علوم دانشگاه تهران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

  ۱۲- کاظمی , ح . (۱۳۷۷) اصول ژنتیک . انتشارات عمیدی .

  ۱۳- گیلک , برنارد ا و پاسترناک , جک جی . (۱۳۸۲) بیو تکنولوژی مولکولی . بهروان , (مترجم) , جواد و اسماعیلنظری , (مترجم) , زینب . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد , شماره ۶۵ .

  ۱۴- موسوی زاده, سید علی . مقدم , محمد. تورچی , محمود . محمدی سید ابوالقاسم . مسیحا , سیروس . (۱۳۸۴) تنوع مورفولوژیکی وژنتیکی در توده های بومی پیاز ایران . چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , مشهد .

  ۱۵- نقوی ع محمد رضا. قره یاضی ,بهزاد . حسینی سالکده , قاسم .(۱۳۸۴) نشانگرهای مولکولی . انتشارات دانشگاه تهران, شماره ۲۷۱۶ .

  ۱۶- هاربورن , چ-ب )۱۳۵۸( روشهای نوین تجزیه شمیایی گیاهان , ائینه چی , ( مترجم) , یعقوب. انتشارات دانشگاه تهران , ۱۷-۱۲ و ۲۷-۲۵ .

  ۱۷- هنری, ار .جی . (۱۳۸۱) کاربردهای عملی بیولوژی مولکولی گیاهی . باقری (مترجم) , ع . ایزدی دربندی , (مترجم) , ع . ملبوبی , (مترجم) ,* م . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

  ۱۸-   Adams , R.P . (1998) Systematic of  multi – seeded  eastern   hemisphere juniperus  based on leaf essential oils and  RAPD . biochemical systematic and ecology . 27: 709-725

  ۱۹- Angela Karp.,  peter g., issac and  davis s .  Ingram .(1998)   molecular tools screening biodiversity. Chapman and hall, London

  ۲۰-   Ahn , youn mi ., Lim ,   SOO K ja ., Han ,   Hye Kyong; choi ,   sung sook . (2006) Effects of Allium vegetable intake on levels of plasma glucose , lipid and minerals in streptozotocin induced diabetic rats .   Korean  nutrition  society, via chemical abstract .

   

  ۲۱- Azmidat , A.E.(1994) Molecular population genetics and evolution . center for international forestry research , Bogor, pp: 177-193

  ۲۲-   Baghalian ,k.,   Naghavi , M .,   ziai , sa.,  Naghdi abadi, H. (2005)    post  planting evaluation of morphological characters and allicin content  in  Iranian garlic ecotypes . scentia horticulturae .

  ۲۳-  Barile elisa et al . (2005) stracture  activity relationships for saponins from Allium elborzense and their antispomadic activity. planta  medica

  ۲۴-   Bennett ,   Rodney  M.,    Freedlander ,  Richards.,   Reibach, paul. (2006)

  Di methyl   disulfide  :     A new  soil fumigant  .  American  chemical  society , Washington,D.c.

  Food supplement for psoriasis patients.  (۲۰۰۶)Bonne , claud . (Fr.)-25

  ۲۶-  Bradley , k.F .,Rieger , ma., and collinss , G.G. (1996)    classification  of Australian  garlic  cultivars  by  DNA fingerprinting .      Australian gournal of experimental agriculture .36,613-618.

  British pharmacopoeia. (2003) .1,860.-27

  ۲۸- Chae ,   Byung  guen ;  Lee,  jun bae .  (۲۰۰۵)      Skin  external  application composition  for  improving  skin  wrinkle .    Repub .  Korean  kongkae  Taeho kongbo. Via chemical abstract.

  ۲۹-  Chen, Qinxian . (2006)   Chinese  medicinal  composition  for  treating enteritis.

  ۳۰-  Chung,  yang Eup. (2005)     Health   beverage   composisition  containing  silk amino acids as main material to prevent diabetes . Repub.korian kongkae Taeho kongbo. Via chemical abstract.

  ۳۱ – Cramers , christofer . (1999)   Morphological  , biochemical  and  molecular markers in onion . Hort science . 34: 589- 593 .

  ۳۲- Davies , d . (1992)    Alliums .  The  ornamental onions .  B.T. Batsford   Ltd . London, uk.

  ۳۳  –  Davis , J.M., and J. Greenfield .(2002)  Cultiating ramps :    Wild  leeks  of appalachia .P: 449-452 .

  ۳۴  – Demeke, T.,  Adams ,  P.R    and  Chibbar, R.(1992)    Potential  taxonomic use of RAPD :A case study brassica . Theoritical and  applied genetics . 84, 990-994 .

  ۳۵  -Deng , yihui ., Wu , hongbin .(2005)  Manufacture of an emulsio containing allicin or Allium sativum oil for filteration strelisation .shenyang pharmaceutical university ,china . Via chemical abstract

  ۳۶- Doyle,J,J and J.L . Doyle .(1987) A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue.

  Fenwick , G.R., and A.B. Hanley .   (۱۹۹۹) Chemical composition . P :17-31.-37

  ۳۸-  Ferol ,L et al .(2005) Establishment of embryogenic cell suspentions culture of garlic . plant regeneration and biochemical analyses .Plant Sci .

  Bachmann , K., and non coding chloroplast  DNA  .۳۹-Friesen , N ., Pollner , S  reveal  a  single  origin  of  the  cultivated  Allium  fistulosum  from  A. alticum (Alliceae) . American journal of botany . 86 , 554-562 .

  ۴۰-   Friesen , N .,  Blattner ,F.R.   (۲۰۰۰) Geographical isolation predominantes over ecological  differentiation  in  the  phylogeny  of  Allium  schoenoprasum . plant biology . 2, 297-305.

  ۴۱-Friesen , N ., Fritsch , ., pollner , s and Blattner ,Fr .   (۲۰۰۰)  Molecular  and morphological  evidence  for  an  origin  of  the  aberrant  genus   Milula   within Himalayan  species  of Allium (Alliacae).Molecular phylogenetics an evaluation  ۱۷, ۲۰۹-۲۱۸٫                                                                                                                                                                                                   ۴۲-  Fritsch ,R.M And Frisen , N(2002) evolution Domestication and toxonomy. Pp:5-30.

  ۴۳-Garinstein ,  shela.,  Leontowicz  ,  Maria.  Leontowitcz,   Hanna.,    Nagman

  ,Ktarzyna.(2006)    Supplementation of garlic lowers lipids and increases antioxidant capacity in plasma of rats.Nutrition research..Neyork.                       ۴۴-Guo , wujun.  (۲۰۰۵)    chinese medicinal  plaster for reliving pains of bones and  muscles  caused  by  cervical  spondylosis  lumber  spondylosis  and  hyper –   steogeny.  (۲۰۰۵)  Faming zhunali shenqing Gongkai  shnmingshu .china .via chemical abstract

  ۴۵-Hanelet, p. (1990)    Taxanomy ,evolution  and  history  .   pp.1-24.   in: H.D. Rabinowitch  and  J.L  Brewster  (eds)  Onions  and  allied  crops  ,   vol .1 . crc press,Boca.raton.FL.

  ۴۷-Hanelet, p et al.(1992 )   Infragenetic  grouping  of  allium.  The  gatersleben approach .pp,107-123.

  ۴۹- Hanelet , p. (2001) Alliaceae. Mansfelds  encyclopedia  of  agricultural  and horticultural crops.vol.4,3 rd ., springer-verlag,vienna.

  ۵۰-Haque,M.S.,  T.wada., and    k,.Hattori.(1998)   Eficient plant regeneration in garlic through  somatic  embryogenesis  from  root  tip  explants.      Plant  prod  sci. 1:216-22

  ۵۱- Havey,M.J., KING, J.J.,Bradeen,J.M and Bark, o.(1996) Molecular markers and mapping in bulb onion , a forgotten monocot. Hort science.   ۳۱,۱۱۱۶-۱۱۱۸٫

  Havey, M.J.(2002) Genome organization in alliums.pp.59-79.-52

  ۵۳-  He, Bin.(2006)  Trapping  decice  for  killing  termite in soil and  wood .via chemical abstract.

  ۵۴- Horobin,J.F.(1986)   Inheritance of  a  dwarf  seed  stalk  character  in onion. Ann.Appl.Biol.108-204.

  ۵۵-Inai,s.,Ishikawa, k., Nunomura,o., and Ikehashi,H.(1993) .   Genetic  analysis

  of stuted growth by  nuclear  cytoplasmic  intraction   in   interspesific hybrid of capsicum by using RAPD markers. Theoritical and applied genetics. 87,416-422

  ۵۷- Ipek,M.,Ipek,simon,p .  Development  of  a   phlogenetic tree in garlic using targeted mt DNA –PCR and rapd analysis. Mary fernandez san jose state u

  University.

  ۵۹-Jafarian,abbas.,Ghannadi,Alireza.,Eliasi,Afsaneh,.(2003)The effect of Allium hirtifolium Boiss.on cell mediated immune response in mice. Iranian journal of pharmaceutical reaserch..51-55.

  ۶۰- Jasen,H.,Muler,B.and knobloch,k.(1987)Allicin characterization and its determination by HPLC.Journal of planta medica .pp:559-562.

  ۶۱-Kamenetsky,r.,and H.D.Rabinowitch.(2002)Florogenesis,p:31-57.Allium crops sciences,ca13 Int., Wallingford,uk.

  ۵۷) Ipek, M., Ipek, A., Simon, p. Development of a phylogenetic tree in garlic using targeted mt DNA–PCR and RAPD analysis.Mary Fernandez San Jose state university.

  ۵۲) Jafarian, Abbas., Ghannadi, Alireza., Elyasi, Afsaneh,.(2003) The effect of Allium hirtifolium Boiss. On cell–mediated Immune respose in mice. Iranian journal of pharmaceutical research.51-55

  ۶۰) Jansen, H., Muler, B.and Knobloch, K.(1987) Allicin characterization and its Determination by HPIC. Journal of planta medica. PP:559-562.

  ۶۱) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D.(2006) The Genus Allium:A Development and horticultur analysis. Horticulture reviews,32:329-37.

  ۶۲) Kamenetsky,R., and H.D. Rabinowitch.(2002) Florogenesis, p:31-57-Allium crop sciences,CAB Int., wallingfird, uk

  ۶۳) Kamenetsky, R., Rabinowitch, H.D. and khassanov,F.(2004c) Collection and conservation of Allium species. u.s-Agency for international Development.

  ۶۴) Kamenetsky, R., and Getterman, y-(2000) Germination strategies of some Allium species of the subgenus Melanocrommyum from the arid Zone of central Asia. J.Arid Environ.45:61-72.

  ۶۵) Keller, E.R.J-(2002) Cryopreservation of Allium sativum L.p:37-47.

  ۶۶) Kik, c. Kahane, R and Gebhardt, R. (2001) Garlic and health. Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases. 11(4):57-65.

  ۶۷) Kim, Hye young. Kim , Kyong. Kany, Mun Hui.(2005) Onion skin extract composition cantaining quercetin as active component Korea food Research institute Via chemical abstract.

  ۶۸) Kim, Jong sik.(2005) self-protection material having synergy effect resulting from combination of various vegetable to bring criminal under control-Repub.Korean Kongkae Taeho Kongbo. Via chemical abstract.

  ۶۹) Kim, Du hyun., Kim, Hyun Ju.(2005) Preparation of fermented liquid of lactic acid and vegetable Juice useful as health food at high pressure. Repub.Korean Kong Kae Taeho Kongbo .Via chem..Abs.

  ۷۰) Komochi, S.(1990) Bulb dormancy and storage Physiology. p,89-111.

  ۷۲) LanZotti, V.(2006) The analysis of onion and garlic. Journal of chromatography. 1112,3-22.

  ۷۳) Lin , Maosheng.(2006) Externally-applied Chinese medicinal mixture for treating tinea unguium.Via chem.-Abs.

  ۷۴) Liu , Xingsui.(2005) Tonic Pill effective in treating male infertility and male sexual dysfunction. Famming Zhuanli shenqing Gonkai shuoming shu. Via chem..Abs.

  ۷۵) Martineau, B.(2001) First. Fruit-The creation of the flavor.

  ۷۶) Miron,T et al .(2002) A spectrophotometric assay for allicin, alliin and alliinase . Analytical, Biochemistry. 307:76-83.

  ۷۷) Moyers,s-(1996) Garlic in health, History and word cuisine. St . Petersburg, F1 : suncoast Press-1-36.

  ۷۸) Mozaffarian, VA: (1996) Dictionary of Iranian Plant names.Tehran: farhange moaser.27-31.

  ۷۹) Neriman Ozhatay. (2002) Diversity of bulbous monocaots in Turkry with special reference. Chromosome numbers. Pure APPl .chem., Vol. 74, No.4, pp. 547-555.

  ۸۰) Noli, E., Conti, s., Maccaferri, M. and sanquinety, M.C.(1999) Molecular characterization of tomato cultivars. Science, 239: 487-491.

  ۸۱) Pauls, K.P.(1996) Molecular markers: fast tranck screening for crop diversity, desirable trait. Advances in agronomy, 48: 49-120.

  ۸۴) Pistrick,k.(1992) phonological variability in the genus Allium.P,243-249.

  ۸۵) Rabinowitch, H.D and Brewster, J.L.(1990) onions and allied crops. Vol.1. CRC Press, Boca Raton, FL.

  ۸۸) Ryoo, Kwang chul.(2005) Hair growth Promoting agent having function of killing demodex folliculorum Damo cosmetics, INC.S.Korea. Via chem..Abs.

  ۸۹) S, Turke.(2005) Molecular mechanisms of Cancer-preventation effects of garlic organosulfur compounds. Herba polonica. Vol -51 No 1/2.

  ۹۰) Taran, M., Rezaeian, M., Izaddost, M.(2006) invitro Anti trichomonas activity of Allium hirifolium(Persian shallot) in comparison with metronidazole.Iranian bulb health , vol. 35.No.1, pp:92.94.

  ۹۳) Van Raasdonk, L.w.d, W et al.(2003) Biodiversity assessment based on CP DNA and crossability analysis in selected species of Allium subgenus Rhizirideum.Theor. APPL.Genet,107:1048-1058.

  ۹۴) Warnock ,S.J.(1988) A review of taxonomy and phylogeny of the genus lycopersicum. Hor.Science, 23:669-673.

  ۹۵) Wendelbo, G.(1971) Alliaceae. In. Rechinger, Kh.editor. Flora Iranica. Graz:Akademische Druk-u.Overlagsantalt,1-98.

  ۹۶) Xu, Shiying., et al.(2006)Method for manufacturing garlic powder microcapsule containing allicin with high content. China-Via chem.-Abs.

  ۹۷) Xia,H.Parkin, KL.(2002) Antioxidant of selected Allium thio sulfinates and s-aik(en)yl-L-cysteine sulfoxides.j.gric Food chem.50(9):2588-2493.

  ۹۸) Yang, yikai.(2006) Chinese medicinal composition for treating infantile pnemunia, preparation and use thereof. Faming zhuanli shenging gong kai shoumingshu.china.via chem..Abs.

  ۹۹) Yu, K.F.and Pauls, K.P.(1993) Rapid estimation of genetic relatedness among heterogenous population of alfalfa by RAPD. Theoretical and applied Genetics, 86: 788-794.

  ۱۰۰) Zemahm H., Rabinowitch, H.D, and Kamenetsky, R. (2001) Florogenesis and Flowering Physiology of ornamental geophyte Allium aflatunense. J-Hort.Sci. and Biotech. 76: 507-513.

  .


کلمات کلیدی:  Allium hirtifolium – اکوتیپ – بیوتکنولوژی کشاورزی – فیتوشیمیایی – گلخانه – کشاورزی
0/5 (0 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی (آلیسین)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها
برو بالا
شروع گفتگو
پشتیبانی واتساپ
گفتگو با مدیر سایت
Powered by