پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار | فایل بانک

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دسته بندی : /

doc
11,500 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۱۵ صفحه

توضیحات

 • خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت دولتی

  چکیده:

  این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)  تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۶۴ پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

   

  واژهای کلیدی:

  تعهد سازمانی –  ویژگیهای شخصی –  کارکنان

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه :

  در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

  تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،۱۹۹۰،ص۱۴).

  همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

   

  ۲ – بیان مساله تحقیق:

  یکی از شاخص ها و مولفه های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و کارآمد می باشد.  در تحقیقات صورت گرفته بر رروی کارمندان،تعهد سازمانی به عنوان شاخص اصلی در بیان انگیزش کارکنان در نظر گرفته شده است (اورایلی و چاتمن،۱۹۸۶).، تجزیه و تحلیلهای آماری نشان می دهد که تعهد نه تنها به عوامل و شاخص های رفتاری متنوعی از قبیل:جابجایی ،حضور،تاخیر،و غیبت وایسته است (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). بلکه ارتباط قوی تری با رفتار تابعیت سازمانی(OCB). دارد. (ادوین و همکاران،۲۰۰۷،صص۱۶۰-۱۶۱).

  برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

  در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

  چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

   

  ۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

  تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

  تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند

  در تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد :

  (مادوی، یورتر و دیوبین، ۱۹۷۴). دریافتند، کارکنان با تعهد بالا عملکرد بهتری نسبت به کارکنان باتعهد کمتر دارند. (حمیدی وکشتی دار،۱۳،ص۴۶).

  تعهد سازمانی با تعیین هویت ارتباط دارد .اشخاص متعهد به سازمان گرایش موثری نسبت به نتایج سازمان داشته و موقعیت کاری اشان را در رابطه رابطه با پیوستن به سازمان ارزیابی می کنند.(موتاز،۱۹۹۸،ص۴۶۸).

  (برگمن و همکاران،۲۰۰۰،حان استون،۱۹۸۸).معتقدند  افزایش تعهد سازمانی سبب نتایج ارزشمندی از قبیل:افزایش کارایی و عملکرد،کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید وکاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی می گردد(بولز و همکاران،۲۰۰۷،ص۳۱۲).

  مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت وهمچنین افزایش عملکرد شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).

  شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

   

  ۴ اهداف تحقیق:

  ۱ – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

  ۲ – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

  ۳ – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

   

  ۵ – مدل تحلیلی تحقیق:

  تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، ۱۳۷۵،ص۶۵). و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد

  در بررسی و تحلیل ویژگیهای  فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدلهایی ارایه شده است.مودی و همکاران (۱۹۸۲). در مدل نظری  خود  بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. همچنین ماتیووزاجاک (۱۹۹۰). یافته های قریب به ۲۰۰ پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، توانایی هاو …). را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند(زکی،۱۳۸۳،صص۵۰-۵۲).

  برخی تحقیقات به عدم رابطه معنی داری بین سن و تعهد سازمانی دلالت دارد (معین فر،۱۳۸۱،ص۱۵ ). و( بارونی ، ۱۳۸۶).و.( حمیدی وکشتی دار،۱۳۸۲،ص۴۸). ودر مقابل برخی تحقیقات نشان داده است که:

  سن کارمندان با تعهد سازمانی رابطه ای مثبت دارد. (ماتیو وزاجاک،۱۹۹۰). با بررسی ۱۰۳۳۵ نفردر ۴۱ نمونه این رابطه را گزارش داده اند.و(آلن ومی یر،۱۹۹۳). ضمن بررسی رایطه سن و تعهد سازمانی ،در کارکنان آزمایشگاهی دانشگاه وکارکنان بیمارستان در سطوح عملیاتی،سرپرستی و مدیریتی به رابطه ای مثبت (r=.36 ، p<.05 ).دست یافتند. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۳).

  .به هر حال طبق تحقیقات انجام شده ،سن رابطه ای مثبت ولی هرچند اندک با تعهد سازمانی دارد که این امر توسط(برایس و آلدگ،۱۹۸۰).،(درن استین و ماتالن،۱۹۸۹).،(کوشمان،۱۹۹۲).،(مورو و ویرس،۱۹۸۹). نیز به اثبات رسیده است. (هاوکینز،۱۹۹۸، ص۱۷).

  اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط جنسیت با تعهد سازمانی صورت پذیرفته، ولی همواره ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است. براساس نظریه جنسیت که به مطالعه زنان وتعهد سازمانی پرداخته است، می توان گفت زنان به نقش خانوادگی اشان اهمیت بیشتری داده و آن را بطورکامل انجام می دهندکه این امر به یک گرایش کاملا متفاوت با مردان در زمینه تعهد سازمانی منجر می شود .( کوک لو،۱۹۹۰،ص۱۵۵).

  همچنین در تحقیقی دیگر (آران یا ،کاشمیر و والنسی،۱۹۸۶). با موضوع بررسی سطح تعهد زنان در یک حرفه مردانه، اطلاعات بدست آمده از  ۱۰۴۰نفر از حسابداران کانادایی وانجمن حسابداران کالیفرنیا که متشکل از ۱۰۰۰نفر مرد و۴۰ نفر زن بودند،نشان داد که زنان نسبت به مردان از تعهد کمتری به سازمانشان برخوردار هستند.(هاوکینز،۱۹۹۸،صص۲۰-۲۱).

  آون وهمکاران(۱۹۹۳).در مطالعاتی که بر روی۱۴۰۸۱ نفر انجام دادندبه رابطه ای هم مثبت وهم منفی در رنج همبستگی۳۷- تا ۲۹ دست یافتند(هاوکینز،۱۹۹۸،ص۱۹).

  در مقابل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعد سازمانی وجود ندارد( کوک لو،۲۰۰۶،ص۲۱۱).

  حقوق ودستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده ونوعی فرصت برای فرد محسوب می شود که دراثر ترک سازمان ازدست خواهد داد. نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند. .(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

  بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته(انگل و پری۱۹۸۱، کوک و استیرز۱۹۷۸،موریس و شرمان۱۹۸۱).اثبات شده است که سطح تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه منفی دارد.. (روودن،۲۰۰۰،ص۳۰).

  همچنین رابطه بین تعهدسازمانی با سطح تحصیلات رابطه ضعیف ومنفی است و دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیلکرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.(اسماعیلی،۱۳۸۰،ص۶۸).

  وضعیت تاهل نیز می تواند با تعهد رابطه داشته وتاثیرگذار باشد ،در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،(هو ای،۲۰۰۳).مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یکسری مسوولیتهایی که در زنگی مشترک متوجه آنها می باشد وبه خاطراحتمال ازدست دادن موقعیتشان و ریسک از دست دادن شغلشان  خود را به مخاطره نمی اندازند واز تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند. (پالا وهمکاران،۲۰۰۸،ص۶۰).

  در مدل تحلیلی این تحقیق ضمن پایه قراردادن مدل مودی و همکارانش (۱۹۸۲ )، با عنایت به مفروضات واستدلالهای بیان شده در خصوص ویژگیهای شخصی و رابطه آن با تعهد سازمانی ،دو متغیر وضعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد نیز بدان اضافه نموده ایم که مدل مذکور به شرح نمودار زیر می باشد.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  فهرست:

  فصل اول:کلیات تحقیق   ………………………………………………….  ۱

  ۱-۱ مقدمه     ………………………………………………………………..۲

  ۱-۲ بیان مساله تحقیق   …………………………………………………….۳

  ۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ……………………………………..۴

  ۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………۶

  ۱-۵ چارچوب نظری تحقیق  ………………………………………………… ۷

  ۱-۶ فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………….۱۱

  ۱-۷ قلمرو تحقیق      ………………………………………………………… ۱۲

  ۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها   ………………………………………………. ۱۳

  ۱-۹ متغیرهای تحقیق:     …………………………………………………….. ۱۴

  فصل دوم:ادبیات تحقیق    ………………………………………………… ۱۵

  ۲-۱ مقدمه    …………………………………………………………………. ۱۶

  ۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ………………………………………..۱۸

  ۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۲۱

  ۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی   ………………………………………………….. ۲۳

  ۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی   ……………………………………………….. ۲۷

   

  (یک)

  ۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ……………………………………….. ۲۸

  ۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی   …………………………………………………. ۳۰

  ۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ………………………………………….. ۳۲

  ۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   …………………………………….. ۳۴

  ۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   …………….. ۴۰

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ……………………………………….. ۴۲

  ۳-۱ مقدمه    …………………………………………………………………..  ۴۳

  ۳-۲ نوع تحقیق   ………………………………………………………  ۴۴

  ۳-۳ جامعه آماری   ……………………………………………………..  ۴۵

  ۳-۴ حجم نمونه   ……………………………………………………….  ۴۶

  ۳-۵ روش نمونه گیری   ……………………………………………….  ۴۷

  ۳-۶ شرح پرسشنامه   ………………………………………………….   ۴۸

  ۳-۷ روایی پرسشنامه   ………………………………………………..   ۴۹

  ۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه   ………………………………………   ۵۰

  فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) …….  ۵۳

  ۴-۱ مقدمه  …………………………………………………………….   ۵۴

  ۴-۲ آمار توصیفی   …………………………………………………..    ۵۵

  ۴-۳ فرضیه ۱  ………………………………………………………..    ۵۹

  ۴-۴ فرضیه۲  …………………………………………………………..     ۶۰

  ۴-۵ فرضیه۳   ………………………………………………………….   ۶۱

   

  (دو)

  ۴-۶ فرضیه ۴   …………………………………………………………  ۶۳

  ۴-۷ فرضیه ۵   …………………………………………………………   ۶۴

  ۴-۸ فرضیه۶   …………………………………………………………   ۶۷

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  ………………………..  ۶۸

  ۵-۱ نتیجه گیری   ……………………………………………………..   ۶۹

  ۵-۲ پیشنهادات   ………………………………………………………  ۷۰

  منابع و مآخذ   ……………………………………………………………. ۷۲

  ضمائم  …………………………………………………………………..  ۷۱

  .

  منبع:

  ۱).احمد پور، محمود و شائمی،علی(۱۳۷۹). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی، توسعه مدیریت،  شماره ۱۱ و ۱۲

  ۲). استرون، حسین (۱۳۷۷).  تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل ۱۷

  ۳).پازارگادی،مهرنوش و جهانگیر،فریدون(۱۳۸۵). تعهد سازمانی پرستاران وعمل مرتبط با آن،نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی،شماره ۵۴

  ۴). حضوری، محمد جواد (۱۳۸۴). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره سوم ، پائیز ۱۳۸۴

  ۵). حمیدی‌، مهرزاد و کشتی‌ دار، محمد(۱۳۸۲). . بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور،نشریه حرکت، شماره۱۵

  ۶). خواجه نوری ،بیژن (۱۳۸۶) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نقش جنسیتی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و هشتم ، شماره ٧

  ۷).  خوی نژاد،غلامرضا(۱۳۸۵).روشهای تحقیق درعلوم تربیتی،چاپ سوم ،تهران،انتشارات سمت

  ۸).رحمان سرشت،حسن و فیاضی،مرجان(۱۳۸۷). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد وعملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی “ویژه مدیریت”،سال هشتم، شماره ۲۹

  ۹). رنجبریان، بهرام(۱۳۷۵). . تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره ۱ و ۲

  ۱۰). زکی، محمد علی(۱۳۸۳).بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان، مجله مصباح ،سال سیزدهم، شماره ۵۱

  ۱۱). ساروقی، احمد(۱۳۷۵).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۳۵

  ۱۲). سکاران،اوما(۱۳۸۴). روشهای تحقیق درمدیریت صائبی،محمدوشیرازی،محمود (مترجم).چاپ سوم ،انتشارات موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت وبرنامه ریزی

  ۱۳). طالبان، محمد رضا(۱۳۸۱). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان ، نامه پژوهش، شماره ۴

  ۱۴). طالب پور،مهدی و امامی،فرشاد (۱۳۸۵). بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مردآموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد، تحقیق در علوم ورزشی،شماره دوازدهم

  ۱۵). طبرسا، غلامعلی و  جمالی نظری، آرزو(۱۳۸۷). اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی ،ماهنامه تدبیر ، سال نوزدهم  ،شماره ۱۹۶

  ۱۶). عریضی،حمید رضا(۱۳۸۲). تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان،فصلنامه آموزه، شماره پیاپی ۱۷

  ۱۷). فرهنگی،علی اکبر و حسین‌زاده، علی(۱۳۸۴). دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره۱۵۷

  ۱۸).کردستانی،غلامرضا(۱۳۸۷).اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی. فصلنامه حسابرس، شماره پیاپی۴۱

  ‍۱۹).مرتضوی،سعید و مهربان ،حمید(۱۳۸۳). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،سال چهارم ، شماره ۱۶

  ۲۰). مشبکی،اصغر(۱۳۷۶).رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری،نامه تحقیق،شماره ۵

  ۲۱) نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب(۱۳۸۴) تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران(۱۳۴۵-۱۳۷۹).فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،سال هفتم،شماره ۲۵

   

   

   

  منابع لاتین

   

  ۱). Abraham, R.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organizational Development Journal, Vol.18,Issue .4.

  ۲).  Allen,N.j.& Meyer,J.P.(1990). The Measurement & Antecedents of Affective,Continuance and Normative Cimmitment to the organizayion. Jornal of Occapational Psychology,Vol.63,

  ۳). Allen, N. J  & Meyer ,J. P.(1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal Of Vocational Behavior,Vol.49

  ۴). Becker, H. S. (1960). Notes on The Concept of Commitment.

  American Journal of Sociology,Vol.66,No,1

  ۵).  Boles, J & Madupalli, R & Rutherford, B & Wood, J. A.  (۲۰۰۷).  The Relationship of Fcets of Salesperson Job Satisfaction With Affective Organizational Commitment.Journal of Business & Industrial Marketing ,Vol. 22, No.5

  ۶). Chan, Sow Hup.(2006). Organizational identification and commitment of members of a human development organization. Journal of Management Development, Vol. 25 No.3

  ۷). Demiray, E & Curabay,S.(2008). Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students. International Journal of Social Sciences, Vol. 3, Issue 2

  ۸). Edwin J, Boezeman, Ellemers, (2008). .Pride and Respect in Volunteers’ Organizational Commitment.European Journal of Social Psychology, Vol. 38 Issue 1

  ۹). Elizur, D & Koslowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International. Journal of Manpower, Vol. 22 No. 7

  ۱۰). Hawkins, W.D.(1998). Predictors of Affective Organizational Commitment Among High School Principals, Virginia Polytechnic Institute and State University, Unpublished Doctoral Dissertation

  ۱۱).  Glisson, C& Durick, M. (1988). Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Services Organizations. Administrative Science Quarterly, Vol.33, Issue.1

  ۱۲). Griffin, M & Hepburn, J. (2005). Side-Bets and Reciprocity as Determinants of Organizational Commitment Among Correctional

  Officers. Journal of Criminal Justice,Vol.33,Issue

  ۱۳). Joiner. T. A & Bakalis ,S.(2006).The Antecedents of Organizational  Commitment: The Case of Australian Casual Academics . International Journal of Educational Management

  Vol. 20, No. 6

  ۱۴).Kwon, I.G& Banks, D.W. (2004).Factors Related to The Organizational and Professional Commitment of Internal Auditors. Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No.5

  ۱۵). Lambert, E& Barton ,S& Hogan, N& (1999)& The Missing Link Between Job Satisfaction and Correctional Staff Behavior: The Issue of Organizational Commitment. American Journal of Criminal Justice, Volume: 24, N   o.1

  ۱۶). Lambert, E. & Hogan, N & Griffin, M.(2007). The Impact of Distributive and Procedural Justice on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment. Journal of Criminal JusticeVol: 35, Issue: 6

  ۱۷).  Liou, Shwu-Ru.(2008). An Analysis of the Concept of Organizational Commitment .Nursing Forum, Vol. 43 Issue 3

  ۱۸).  Lok,P. & Crawford,J. (1999).the Relationship Between Commitment and Organizational Culture, Subculture, Leadership Style and Job Satisfection in Organizational Change and Development. Leadership Style and Development Journal, Vol. 20 , Isswe 7.

  ۱۹).  Loscocco, K. A. (1990). Reactions to Blue-collar Work: A Comparison of Women and Men. Work and Occupations,Vol. 17

  ۲۰).  Madsen, S.R& Miller, D& John, C.R. (2005)..Readiness for Organizational Change: Do Organizational Commitment and Social Relationships in The Workplace Make a Difference?. Human Resource Development Quarterly, Vol. 16, No.2

  ۲۱). Mathieu, J.E& Zajac, D.M. (1990.(A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, Vol.108

  ۲۲). Meyer, J.P & Herscovitch, L.(2001). Commitment in The Workplace: Toward a General Model. Human Resource Management Review, Vol.11, Issue. 3

  ۲۳).Mottaz, C.J. (1988). Determinants of organizational commitment. Human Relations, Vol. 41, No.6,

  ۲۴).Mowday, R.T& Steers, R.M& Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. Volume.14

  ۲۵).  Mowday, R.T& Porter, L& Steers, R.M. (1982). Employ Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Obsenteeism and Turnover.New York: AcademicPress, Book ISBN: 0125093705

  ۲۶). Pala, F & Eker, S & Eker, M. Is, G. (2008). The Effects of Demographic Characteristics on Organizational Commitment and  Job Satisfaction: An Emprical Study on Turkish  Health Care Staff. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol. 10

  ۲۷). Rebecca, Abraham.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 18,No.4

  ۲۸).Somers,M.j.(1995).Organizational Commitment,Turn- Over & Absenteesm: an Examination of Direct  & Interaction Effects. Jornal of Organizational Behavior,Vol.16.

  ۲۹). Yousef, D.A. (2001). Islamic Work Ethic – A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. Personnel Review, Vol. 30, No.2

   

  ۳۰).Vakola, Maria&  Nikolaou, Ioannis (2005). Attutudes towards organizational change ,What is the role of employes stress and commitment?.Employ Relations Vol. 27 , Isswe 2.

  ۳۱).Van Maanen, J. (1972). Pledging the Police: a Study of Selected Aspects of Recruit Socialization in A Large, Urban Police Department. University of California, Irvine, CA& Unpublished Doctoral Dissertation

  ۳۲). Varona, F. (1996). Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations. Journal of Business Communication, Vol. 33, No.2.

  ۳۳).Yoon, J. & Thye, S. R. (2002). A Dual process Model of Organizational Commitment. Work and Occupations, Vol. 29, No. 1

  ۳۴).Zangaro, G. A. (2001). Organizational Commitment: A Concept Analysis. Nursing Forum,vol .36 ,NO .2

   

  .


کلمات کلیدی:  تعهد سازمانی – سازمان
۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برو بالا